JET BIK - Driven By Daylight
  • Home
  • - Leveringsvoorwaarden Projecten

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

JET BIK Projecten B.V. te Spanbroek

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- “Wij c.q. Ons" - JET BIK Projecten B.V.  te Spanbroek, tevens handelend onder de naam Daylight Technics, die opdracht heeft gekregen van opdrachtgever c.q. een overeenkomst met laatstgenoemde heeft gesloten, dan wel degene die in zijn aanbieding naar deze algemene voorwaarden verwijst.
- “Opdrachtgever” - ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten van ons afneemt of aan wie wij aanbiedingen doen.
- “Producten” - alle zaken, die onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle resultaten van dienstverlening door ons zoals aanneming van werk, montage, installatie, advies etc.

Artikel I Algemeen
1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten.
Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door opdrachtgever in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst met ons wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover strijdig met schriftelijke inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden van opdrachtgever, hebben onze voorwaarden voorrang, behoudens ingeval en voor zover voorwaarden van opdrachtgever door ons uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd zijn.

Artikel Il Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten
1. Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Elke aanbieding of prijsopgave van ons is gebaseerd op de veronderstelling, dat wij de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kunnen uitvoeren.
Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voor zover wij een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaarden of indien door ons uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt, behoudens bezwaar van opdrachtgever overeenkomstig lid 2 van dit artikel, de dag van verzending van onze schriftelijke opdrachtbevestiging, resp. de eerste dag van feitelijke uitvoering van de opdracht door ons.

2. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging akkoord te zijn gegaan, tenzij de opdrachtgever binnen 5 dagen na datum opdrachtbevestiging schriftelijk aan ons heeft bericht dat de opdrachtbevestiging afwijkt van zijn order of opdracht.

3. Indien wij op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verrichten voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de alsdan bij ons geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Ingeval van schriftelijke aanvaarding onzerzijds, zijn wij tot niet meer gehouden dan hetgeen schriftelijk door ons is geaccepteerd. Opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang de opdracht door ons niet is geweigerd.

5. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van onze aanbieding of prijsopgave zijn voor ons te allen tijde slechts bindend, indien en voor zover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

6. Alle door ons verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar wij kunnen er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen e.d. zijn steeds slechts aanduidingen van de betreffende producten.

7. Toezending van brochure/prijslijsten of enige andere schriftelijke algemene informatie onzerzijds met betrekking tot onze producten kan nimmer worden gekwalificeerd als aanbieding en verplicht ons nimmer tot leveren.

8. Indien wij onze aanbieding baseren op de door opdrachtgever verstrekte gegevens zoals tekeningen en bestekomschrijvingen, waarvan de inhoud door ons moet worden geïnterpreteerd, dan staan wij niet in voor volledigheid en juistheid van onze aanbieding. Opdrachtgever kan aan foutieve interpretaties onzerzijds nimmer enige actie tot schadevergoeding ontlenen.

Artikel lll Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek, dus exclusief bijv. vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen dan wel andere heffingen, alsook alle kosten in verband met de door opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst conform artikel II lid 1 de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en overheidslasten een verhoging ondergaan, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

3. Wij zijn bevoegd door ons verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook wanneer het meerwerk niet schriftelijk is opgedragen en/of de prijs daarvan niet vooraf is overeengekomen. Met betrekking tot de berekening van de meerwerkprijs is het bepaalde in de vorige leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De toepasselijkheid van BW 7a:1646 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien montage c.q. installatie van geleverde producten uitdrukkelijk in onze opdrachtbevestiging is opgenomen en derhalve deel uitmaakt van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, is de in dit artikel omschreven prijs berekend inclusief montage c.q. installatie en het bedrijfsklaar opleveren van de producten op de in de overeenkomst genoemde plaats.
De apart in artikel Vll opgenomen kosten en financiële consequenties van aldaar omschreven verplichtingen van opdrachtgever zijn, behoudens indien en voorzover uitdrukkelijk opgenomen in onze opdrachtbevestiging, niet in deze prijs begrepen.

5. In het bijzonder zullen wij apart naast de overeengekomen prijs in rekening kunnen brengen:
- de kosten van productieverstorende factoren buiten onze schuld ontstaan:
- de tijdens de uitvoering van de opdracht ontstane wachturen een en ander volgens de geldende uurtarieven;
- de kosten verband houdend met het herstellen van beschadigingen, buiten ons toedoen ontstaan, aan het geheel of ten dele uitgevoerde werk, waaronder begrepen sloop- en opruimingswerkzaamheden.
- opslagkosten indien onze producten langer dan een maand als overeengekomen nog niet zijn geleverd.

Artikel IV Valuta
Behoudens indien en voorzover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn al onze prijzen uitgedrukt in euro‘s. Indien een prijs is overeengekomen in een andere valuta, zijn wij gerechtigd, indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst een wijziging van de koersen ten opzichte van de euro plaatsvindt, de overeengekomen prijs te wijzigen.

Artikel V Verpakking
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de producten - indien noodzakelijk en te onzer uitsluitende beoordeling - voorzien worden van een verpakking waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld; een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel lll lid 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever, nemen wij de verpakking niet terug.

Artikel Vl Bescheiden, hulpmiddelen en adviezen
1. Door ons opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, zomede hulpmiddelen als modellen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen blijven - ook als de fabricagekosten aan opdrachtgever in rekening zijn gebracht - te allen tijde onze eigendom en dienen op eerste verzoek aan ons te worden teruggegeven.

2. Behoudens schriftelijke toestemming onzerzijds, staat opdrachtgever er voor in dat de in het vorige lid omschreven bescheiden, hulpmiddelen en door ons verstrekte informatie niet worden gekopieerd of nagemaakt, dan wel aan derden, al dan niet voor wederverbruik, ter inzage gegeven of ter hand gesteld worden. Wij zijn gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat hij medewerking verleent aan de ondertekening van een door ons voorgelegde geheimhoudingsverklaring.

3. Met inachtneming van het gestelde in artikel ll lid 6 binden alle door ons verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door ons te leveren producten of te verrichten werkzaamheden ons slechts, indien en voorzover dergelijke gegevens opgenomen zijn in onze schriftelijke opdrachtbevestiging, danwel deel uitmaken van de tussen ons en opdrachtgever apart gesloten schriftelijke overeenkomst.

Artikel Vll Montage / installatie
1. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat tijdig en op de juiste wijze voldaan wordt c.q. is aan noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor de door ons uit te voeren montage- c.q. installatiewerkzaamheden. Deze voorzieningen en overige in dit kader uit te voeren activiteiten komen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.

2. Opdrachtgever zorgt onder meer voor eigen rekening en risico, dat onze monteurs in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden uit te voeren. Hij verstrekt met inachtneming van noodzakelijke veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen de nodige hulpmiddelen en verleent, hetzij persoonlijk, hetzij door zijnerzijds beschikbaar gestelde hulpwerkkrachten, de nodige bijstand. Opdrachtgever zorgt, dat voor onze monteurs geschikte behuizing en andere persoonlijke voorzieningen aanwezig zijn en dat voor de opslag van materiaal zonodig een droge en goed afsluitbare ruimte aanwezig is.

3. Het gestelde in artikel IX ten aanzien van de levertijd is eveneens van toepassing op de overeengekomen montage c.q. installatie.

4. Met inachtneming van het gestelde in dit artikel, geldt met betrekking tot prijs, aflevering, risico en garantie ten aanzien van montage c.q. installatie, hetgeen is opgenomen in de desbetreffende artikelen van deze voorwaarden.

Artikel Vlll Materiaal / Transport / Voorzieningen
1. Bij aanvoer van materialen in containers dient een ruime, goed bereikbare vlakke plaats door opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld voor het plaatsen van 1 à 2 containers of zoveel groter als het werk verlangt.

2. Eventueel benodigd steigerwerk, het aanbrengen van schrikhekken, vangnetten of andere voorzieningen benodigd vanuit veiligheidsoverwegingen - zulks ter uitsluitende beoordeling van ons - dienen door opdrachtgever gebruiksklaar te worden opgesteld en zonodig ook weer door haar te worden verwijderd.

3. Alle te verwerken materialen, hulpmaterieel zoals containers bestemd voor afvoer van afval, dekkleden, etc., elektrische aansluitingen en water dienen door de opdrachtgever binnen een redelijke afstand van de werkplaats beschikbaar te worden gesteld.

4. Werkruimten c.q. bouwplaatsen dienen goed bereikbaar te zijn met de op de bouw gebruikelijke transportmiddelen. Opdrachtgever staat er voor in dat alle bouwkundige aansluitingen op de juiste wijze, vlak en strak zijn afgewerkt. De maatvoeringen, stramienen en peilmaten, dienen door opdrachtgever op deugdelijke wijze te worden aangegeven. Wanneer voor ons ontoelaatbare afwijkingen in de bouw optreden, dient opdrachtgever onverwijld aangepaste maatvoering te verstrekken, zodat de montagewerkzaamheden niet worden gestagneerd of belemmerd.

5. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt al hetgeen in de leden 1 tot en met 4 is vermeld voor rekening en risico van opdrachtgever ter beschikking gesteld, inclusief eventuele stortingskosten. Alle door ons aangevoerde materialen en hulpmaterialen worden beproefd en goedgekeurd voor verwerking en/of gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel IX Levertijd
1. De levertijd, waaronder mede verstaan de termijn voor de door ons te verrichten werkzaamheden. begint te lopen op de dag vermeld in onze schriftelijke opdrachtacceptatie. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn danwel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst op een later tijdstip in, namelijk op het moment dat alle gegevens, tekeningen etc. in ons bezit zijn en van uw akkoord zijn voorzien, dan wel de vereiste formaliteiten vervuld zijn. Indien door ons een eerste betaling bij de bestelling wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op een later tijdstip dan schriftelijke opdracht- acceptatie of ontvangst van de hierbovengenoemde bescheiden en wel, op het moment waarop wij deze betaling hebben ontvangen.

2. De door ons opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Enkel het verstrijken daarvan levert geen verzuim op.
Wij zullen alles in het werk stellen de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen.
Behoudens opzet of grove schuld geeft overschrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van het product of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij excessieve overschrijding van de leveringstermijn, zulks evenwel ter onzer beoordeling, zullen wij in nader overleg treden met opdrachtgever.

Artikel X Werkschema en instructie
1. Opdrachtgever staat er voor in dat het door hem opgestelde werkschema zodanig is, dat de door ons uit te voeren werkzaamheden in een aaneengesloten stroom en onbelemmerd kunnen worden uitgevoerd en voltooid.

2. Werkschema, tekening, bestek en/of andere specificaties, dienen door opdrachtgever ruim voor aanvang van de datum van uitvoering van onze opdracht te worden verstrekt.

3. Bij opdrachtgever bestaande c.q. opkomende knelpunten ten aanzien van het in de leden 1 en 2 gestelde, dienen terstond na ontstaan hiervan schriftelijk aan ons te worden medegedeeld.

4. Indien opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst van werkschema, tekening, bestek of nadere specificatie - om welke reden dan ook - wenst af te wijken, komen de hiervoor ontstane kosten c.q. gevolgen voor zijn rekening. Wij verplichten ons zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever een gespecificeerde opgave van kosten en/of gevolgen te verstrekken.

Artikel XI Overmacht
1. Onder overmacht van ons wordt verstaan: elke van de wil van ons onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van onze verplichtingen in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was.
Wij zullen opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.

2. In elk geval ontslaan alle situaties van overmacht, zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, molest, brand, waterschade en overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën c.q. installaties, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of toedoen ontstaan, ons van enige verplichting tot nakoming van onze verplichtingen, waaronder de levertijd, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan.
Aanspraken op schadevergoeding wegens gedeeltelijke of gehele niet-nakoming zijn in bovenvermelde gevallen eveneens uitgesloten,

3. Indien de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd, hebben wij het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.

4. De verkoper is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel Xll Aflevering
Nadat de betreffende producten onze fabriek hebben verlaten of wanneer wij opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde bij artikel XlV en ongeacht de eventuele gehoudenheid van ons tot nakoming van montage- en installatieverplichtingen. Plaats van aflevering is derhalve onze fabriek, ook al is franco verzending en of vervoer door ons overeengekomen. Ingeval aflevering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd.

Artikel Xlll Risico
1. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel Xll. Ook bij schade aan producten, veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onverminderd van kracht.

2. Indien de producten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen zal opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Wij zijn alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen.
Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en alle kosten, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde partij.

3. indien wij met opdrachtgever zijn overeengekomen dat de afleveringen op afroep geschieden, zijn wij gerechtigd, indien binnen 3 maanden na opdrachtverlening nog niet of niet alle producten door opdrachtgever zijn afgeroepen, laatstgenoemde te sommeren een termijn aan te geven, waarbinnen de totale hoeveelheid zal, worden afgeroepen. Aan deze schriftelijke sommatie onzerzijds dient opdrachtgever binnen 5 dagen na datum sommatie te voldoen. Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem af te geven termijn, waarbinnen hij alle producten zal afroepen, een termijn van 3 maanden na onze sommatie niet zal overschrijden.

4. Tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen, geschiedt verzending en/of vervoer van de producten, indien die door ons worden verzorgd, voor rekening en risico van opdrachtgever en worden de producten niet door ons tegen transportrisico verzekerd. Zelfs indien wij tegenover de vervoerder de verklaring hebben afgegeven, dat alle schade gedurende het transport voor onze rekening is, is het transportrisico niettemin voor rekening van opdrachtgever en zijn wij niet verplicht stappen te ondernemen tot verhaal van schade. Desgewenst dragen wij onze rechten jegens de vervoerder aan opdrachtgever over.

5. Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten producten, welke bij ons ter bewerking, reparatie, of inspectie zijn afgegeven, onder ons voor risico van opdrachtgever. Wij verplichten ons de door opdrachtgever aan ons afgegeven producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en te behandelen.

Artikel XIV Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de producten gaat eerst op opdrachtgever over, wanneer deze aan alle verplichtingen welke uit de overeenkomst terzake of uit enige daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeien, heeft voldaan. Onder verplichtingen worden behalve betaling van de koopsom onder meer verstaan de terzake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle ingevolge de overeenkomst terzake verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten e.d.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór dat tijdstip deze productie te vervreemden, te belenen, te verpanden of onder hypothecair verband te brengen, dan wel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen. Opdrachtgever is bevoegd deze producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- en verwerken c.q. te gebruiken.

3. Opdrachtgever zal ons terstond in staat stellen de geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen.
Onverminderd de overige aan ons toekomende rechten, worden wij reeds nu voor alsdan onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens ons aangegane (betalings)verp|ichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de door ons geleverde en aan roerende of onroerende zaken bevestigde producten op eerst vordering te demonteren en tot ons te nemen.

4. Opdrachtgever is verplicht ons terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden (mogelijk) rechten doen gelden op de producten, waarop ons eigendomsvoorbehoud rust. Ingeval opdrachtgever niet aan deze verplichting zal blijken te hebben voldaan, is hij een boete verschuldigd van 15% van het onbetaalde gedeelte van de vorderingen, waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, onverminderd de overige ons toekomende rechten terzake van die vorderingen.

5. iedere betaling, die wij van opdrachtgever ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen, die wij op opdrachtgever hebben ten aanzien waarvan geen eigendomsvoorbehoud in de zin van lid 1 van dit artikel (meer) geldt.

Artikel XV Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de koopprijs en/of de overeengekomen prijs terzake van door ons uit te voeren c.q. uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd te onzer keuze contant bij de aflevering dan wel binnen 30 dagen na aflevering overeenkomstig het gestelde in artikel Xll. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de levering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting op te schorten. ln geval dat er bij met ons overeengekomen afleveringen op afroep geen schriftelijke termijnen voor het afroepen zijn gesteld, hebben wij in ieder geval 3 maanden na de datum van de aan ons verleende opdracht recht op integrale
betaling van de koopprijs.

2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt deze - behoudens uitdrukkelijk anders luidende schriftelijke afspraken tussen partijen - als volgt:

30% bij opdracht te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum netto
40% bij aanvang productie in ons bedrijf, te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum netto
30% direct na gehele of gedeeltelijke levering en/of montage, te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum

3. Betaling van meerwerk dient te geschieden, zodra dit door ons aan opdrachtgever in rekening is gebracht.

4, Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van een bankgarantie of een stille verpanding van door ons geleverde producten.
In een dergelijk geval zijn wij eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden.

5. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar onverminderd de overige ons toekomende rechten.

6. Opdrachtgever is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn, het verschuldigde bedrag en rente niet heeft voldaan, is opdrachtgever verplicht aan ons alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, welke minimaal gesteld worden op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedrag en te allen tijde minimaal € 150,: exclusief omzetbelasting zullen bedragen.

7. Wij zijn gerechtigd zaken van opdrachtgever, die ons ter beschikking zijn gesteld in verband met de aan ons verleende opdracht, onder ons te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons.

Artikel XVI Ontbinding
1. lndien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, is hij in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst:
- de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
en/of
- de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

2. Ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen van rechtswege alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij wij opdrachtgever binnen redelijke termijn mededelen nakoming van (een deel van) de desbetreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn:
- de uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- al onze eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, op te schorten;
een en ander onverminderd de ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of 2 van dit artikel, zijn alle vorderingen van ons op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd de desbetreffende producten terug te nemen. ln dat geval zullen wij gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden, teneinde de producten in bezit te nemen.
Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen onze rechten te effectueren.

Artikel XVlI Annuleren
1. lndien opdrachtgever de aan ons verstrekte opdracht wenst te annuleren en wij daarmede schriftelijk akkoord zijn gegaan, is opdrachtgever verplicht behoudens andersluidende schriftelijke afspraak - de door ons al dan niet ingekochte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de door ons betaalde prijs, inclusief lonen, van ons over te nemen en ons onder meer wegens winstderving schadeloos te stellen tegen betaling van 15% van de overeengekomen prijs; een en ander onverminderd ons verder toekomende rechten. Ingeval wij in verband met de opdracht met een bank of een derde een valuta-overeenkomst hebben gesloten, zal opdrachtgever tevens verplicht zijn de uit de annulering voortvloeiende valutaverliezen aan ons te vergoeden.

2. Opdrachtgever is verplicht ons te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

Artikel XVIlI Inspectie en reclame
1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, dan wel na afronding van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, of - indien dit eerder is - na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten, die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling, kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of facturen gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten c.q. afronding schriftelijk aan ons te worden medegedeeld, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. lndien echter een beproeving of keuring in onze fabriek heeft plaatsgevonden, dient reclamering tijdens deze beproeving of keuring plaats te vinden en schriftelijk te worden vastgelegd. Reclames over de wijze van uitvoering en/of montage van de constructies en/of elementen dienen terstond aan de op de locatie aanwezige monteur te worden gemeld en op dezelfde dag schriftelijk bij ons te worden ingediend.

2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn schriftelijk aan ons te worden gemeld. Reclamering ten aanzien van facturen kan slechts schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na datum van dagtekening van de desbetreffende factuur.

3. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke tolerantie zullen voor opdrachtgever geen grond vormen voor reclamering, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht.

4. lndien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest opdrachtgever elke
aanspraak terzake van die gebreken.

5. Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onvenrvijld te staken en zal hij alle door ons voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen onder meer door ons in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

6. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten, ten aanzien waarvan door ons geen controle op de reclame kan plaatsvinden. Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel XIX Garantie
Gedurende een periode van 10 jaar na aflevering in de zin van artikel Xll verlenen wij garantie op onze producten, indien en voorzover voldaan wordt - zulks te onzer uitsluitende beoordeling- aan de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende garantievoorwaarden. Deze garantievoorwaarden, conform de bepalingen van NRK Daklicht, worden op uw verzoek toegezonden.

Artikel XX Aansprakelijkheid
1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel XlX omschreven garantieverplichting.

2. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van onszelf en behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

3. lndien en voorzien wij, ondanks het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk worden gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.

4. Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van uitvoering van de opdracht, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zijn.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke ons door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. lndien wij in de met opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst danwel in onze opdrachtbevestiging verwijzen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op de producten, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij hij ons schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt.
Alsdan zullen wij hem over deze voorschriften nader informeren. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde zijn afnemers schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.

6. Wij zijn in het bijzonder in verband met de aard van de door ons uit te voeren werkzaamheden nimmer aansprakelijk voor:
- vernielingen veroorzaakt door derden.
- de gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van het uitgevoerde werk.
- beschadigingen aan andere materialen, tenzij opdrachtgever aantoont dat deze een gevolg zijn van het onzorgvuldig handelen onzerzijds.

Artikel XXI weersinvloeden
Voor rekening en risico van de opdrachtgever is te allen tijde de afdoende bescherming van uitgevoerde en/of in uitvoering zijnde montage aan de constructie en/of elementen tegen alle weersinvloeden van buitenaf, die schade zouden kunnen veroorzaken, zoals vorst, regen, hagel, storm, enz.
Wij zijn gerechtigd bepaalde weersomstandigheden zoals bijv. een bepaalde windkracht etc, als "onwerkbaar weer“ aan te wijzen.

Artikel XXIl Veiligheid
Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken ingevolge de Veiligheidswet van 1934 en de daaruit voortkomende Veìlígheidsbesluiten en de Publicatie van de arbeidsinspectie op de bouwplaats, indien deze aanspraken het gevolg zijn van een verzuim onzerzijds ten aanzien van de krachtens deze conditie op ons rustende verplichting en voor aanspraken voortkomend uit of gebaseerd op artikel 1638X B.W.

Artikel XXIII Verzekeringen
Opdrachtgever is verplicht:
- het uitgevoerde en nog niet gefactureerde werk tegen alle materiële schade te verzekeren.
- onze op de bouwplaats aanwezige gereedschappen en materialen te verzekeren.
- ons en onze monteurs te vrijwaren tegen schaden, die het gevolg zijn van wettelijke aansprakelijkheid, die verband houden met of het gevolg zijn van onze aanwezigheid of van onze monteurs op het werk of verband houden met de uitvoering van het monteren c.q. aanbrengen van constructies en/of elementen.

Artikel XXIV Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats, waar wij gevestigd zijn.

2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De toepasbaarheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder nr. 36029043 bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar.© JET BIK 2018 |